V.O.P

 1. V.O.P.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní společnosti Agency InterBohemia s.r.o. se sídlem Pod Kánínem 1051, 373 41 Hluboká nad Vltavou identifikační číslo: 260 87 448 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13229 pro zprostředkování krátkodobého ubytování prostřednictvím on-line prostředí umístěného na internetové adrese http://www.interbohemia.cz a v provozovnách zprostředkovatele.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Agency InterBohemia s.r.o., se sídlem Pod Kánínem 1051, 373 41 Hluboká nad Vltavou, identifikační číslo: 260 87 448, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13229 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření smlouvy o krátkodobém ubytování ve smyslu § 2326 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zprostředkování“). Smlouva o zprostředkování je uzavírána mezi zprostředkovatelem a osobou, jež má zájem o krátkodobé ubytování (dále jen „klient“), smlouva o krátkodobém ubytování je následně uzavírána na základě zprostředkování zprostředkovatele mezi klientem a vlastníkem vybraného objektu, který má zájem ubytovávat v tomto objektu klienty (dále jen „zájemce“).

  1.2.      Krátkodobým ubytováním se rozumí výlučně tato samostatná služba, s níž není spojena žádná další služba cestovního ruchu ve smyslu § 2521 občanského zákoníku (dále jen „krátkodobé ubytování“).

  1.3.      Zprostředkovatel vystaví na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování krátkodobého ubytování voucher, tj. poukázku ve smyslu § 1939 a následující občanského zákoníku, která bude opravňovat klienta vybrat u zájemce plnění – službu krátkodobého ubytování, když poukázka současně na základě zvláštního dřívějšího ujednání zprostředkovatele se zájemcem zájemci závazně přikazuje, aby služby krátkodobého ubytování plnil ve prospěch klienta jakožto osoby poukázané zprostředkovatelem (dále jen „voucher“)

  1.4.      Zprostředkovatel poskytuje své služby ve své provozovně na adrese Lannova 10, České Budějovice a prostřednictvím on-line prostředí umístěného na internetové adrese http://www.interbohemia.cz.

  1.5.      On-line prostředí je provozováno zprostředkovatelem na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.interbohemia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

  1.6.      Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba klienta je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání krátkodobého ubytování v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (taková osoba bude dále označována jen „podnikatel“). Klient má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako podnikatel (volbou „objednávám jako podnikatel“ nutno uvést v poznámce objednávky). Po uzavření smlouvy již nelze režim smlouvy o zprostředkování změnit. Klient podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici podnikatele podle tohoto ustanovení.

  1.7.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o zprostředkování. Odchylná ujednání ve smlouvě o zprostředkování mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.8.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování. Smlouva o zprostředkování a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o zprostředkování lze uzavřít v českém jazyce.

  1.9.      Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

  2.1.      Klient je oprávněn přistupovat na webové stránce do objednávkového systému přímo z webového rozhraní. Klient, který učiní objednávku musí být starší 18-ti let.

  2.2.      Při objednávání krátkodobého ubytování je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání krátkodobého ubytování a při jakékoliv komunikaci se zprostředkovatelem jsou zprostředkovatelem považovány za správné.

  2.3.      Klient bere na vědomí, že webová stránka a webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

  3.1.      Veškerá prezentace krátkodobého ubytování umístěná ve webovém rozhraní nebo v reklamě, katalogu, nebo v jakékoliv prezentaci krátkodobého ubytování zprostředkovatele je informativního charakteru a zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu o zprostředkování ohledně tohoto krátkodobého ubytování. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.      Webové rozhraní a katalog, nebo jakákoliv prezentace krátkodobého ubytování obsahuje informace o krátkodobém ubytování, a to včetně uvedení cen jednotlivého ubytování a přesné specifikace objektů. Ceny krátkodobého ubytování jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma místních poplatků z lůžka, poplatku z ubytování domácího zvířete, ceny za spotřebované energie a případných dalších doplatků splatných na místě, uvedených v prezentaci objektu v sekci "Poznámka". Při krátkodobém ubytování může být taktéž zájemcem vyžadována kauce. Cena taktéž neobsahuje náklady na dopravu a parkování a cestovní pojištění a pojištění pro případ storna, kdy předmětem zprostředkování je výlučně samostatná ubytovací služba bez dalších služeb cestovního ruchu. Ceny krátkodobého ubytování zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní, katalogu, nebo v jakékoliv prezentaci krátkodobého ubytování zprostředkovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít smlouvu o zprostředkování za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3.      Pro objednání krátkodobého ubytování vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní nebo písemně objednávkový formulář v provozovně zprostředkovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.3.1.   objednávaném objektu,

  3.3.2.   počtu ubytovaných osob,

  3.3.3.   době krátkodobého ubytování a

  3.3.4.   ceně krátkodobého ubytování (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4.      Před zasláním objednávky prostřednictvím webového prostředí zprostředkovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klientem uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“).

  3.5.      Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných objektů, počtu osob, délce ubytování, ceně krátkodobého ubytování) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.6.      Smluvní vztah zprostředkování mezi zprostředkovatelem a klientem vzniká v případě objednávky prostřednictvím webového prostředí doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zprostředkovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou na adresu elektronické pošty klienta, v případě písemné objednávky v provozovně zprostředkovatele okamžikem, kdy klient podá vyplněnou a podepsanou objednávku v provozovně zprostředkovatele.

  3.7.      Používá-li klient webové rozhraní k podání objednávky, souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o zprostředkování. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o zprostředkování (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. CENA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, ZÁLOHA CENY ZA KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ

  4.1.      Cena za zprostředkování je v plném rozsahu zahrnuta v ceně krátkodobého ubytování a je v plném rozsahu hrazena zájemcem nabízejícím krátkodobé ubytování. Klient není povinen ničeho hradit zprostředkovateli za zprostředkování.

  4.2.      Klient se zavazuje na základě uzavřené smlouvy  o zprostředkování zaplatit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování v celé její výši, a to následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně zprostředkovatele na adrese Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice;
  • bezhotovostně převodem na účet zprostředkovatele č. 195 497 482/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet zprostředkovatele“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou;
  • prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele
  • prostřednictvím platebních poukázek (akceptujeme šeky společnosti LE CHEQUE DÉJEUNER s. r. o. do maximální výše 5000,- Kč – „ŠEK DOVOLENÁ“, „UNIŠEK+“, „Dárkové kupony Cadhoc“)
  • prostřednictvím platebních poukázek (akceptujeme šeky společnosti EDENRED CZ s. r. o. do maximální výše 5000,- Kč – „Ticket Multi“, „Ticket Holiday“ a „Ticket Compliments dárkový“)
  • prostřednictvím platebních poukázek (akceptujeme šeky společnosti SODEXO Pass Česká republika a. s. do maximální výše 5000,- Kč – „Dárkový Pass“, „Bonus Pass“, „Holiday Pass“, „Flexi Pass“, „Fokus Pass“, „Cafeteria/ePass“)
  • prostřednictvím platebního systému Benefity a. s. („benefity.cz“)
  • prostřednictvím platebního systému Benefit Management s. r. o. („Benefit Plus“)

  4.3.      Záloha ceny objednaného krátkodobého ubytování je splatná následovně:

  4.3.1        Záloha ve výši 50 % ceny objednaného krátkodobého ubytování ve lhůtě 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zprostředkování a obdržení platebních údajů od zprostředkovatele, pokud není v platebních pokynech uvedeno jinak. Po dohodě je možné upravit platební podmínky individuálně.

  4.3.2        Zbylá část zálohy ve výši 50 % ceny objednaného krátkodobého ubytování (tj. do celkové výše 100 % ceny objednaného krátkodobého ubytování) nejpozději do 56 dnů přede dnem zahájení zprostředkovaného krátkodobého ubytování.

  4.4.      V případě, že je objednávka klientem učiněna v době 56 dní před dnem zahájení krátkodobého ubytování, je částka ceny objednaného krátkodobého ubytování v celé její výši splatná ve lhůtě 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zprostředkování (pokud není v platebních pokynech uvedeno jinak).

  4.5.      Zaplacená záloha bude započtena na cenu krátkodobého ubytování u zájemce podle objednávky. Klient tímto pověřuje a v potřebném rozsahu zmocňuje zprostředkovatele, aby zaplacenou zálohu, po odečtení provize zprostředkovatele dle jeho smlouvy se zájemcem, poukázal zájemci tak, aby z této byla zaplacena cena krátkodobého ubytování u zájemce podle objednávky.

  4.6.      V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhradit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování společně s uvedením variabilního symbolu (čísla objednávky) platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele. Účet zprostředkovatele je tuzemský korunový účet, jakékoliv náklady spojené se směnou plateb jdou výlučně k tíži klienta.

  4.7.      Zprostředkovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o zprostředkování klientovi potvrzení.

  4.8.    Od 1.12.2016 platí následující:  podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

  5.1.      Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek, vyjma bodu 5.6, se uplatní výlučně v případě, kdy je smlouva sjednávána prostřednictvím webového rozhraní (tj. prostředky komunikace na dálku).

  5.2. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb během 14-denní lhůty bezplatně, jestliže byly splněny veškeré náležitosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel poskytuje služby v přesně určeném termínu pobytu.
  Zprostředkovatel v této souvislosti považuje za souhlas klienta moment zaplacení „zálohy“ či celé částky objednaného pobytu ve prospěch účtu zprostředkovatele. V rámci zaplacené objednávky pozbude klient práva odstoupit od uzavřené smlouvy o zprostředkování ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku bez příslušných sankcí (odstupného – storno poplatku).

  Konkrétní znění § 1837: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“

  5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může klient využit vzorový formulář poskytovaný zprostředkovatelem. Odstoupení od kupní smlouvy musí klient zasílat na adresu provozovny zprostředkovatele Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice či na adresu elektronické pošty zprostředkovatele agency@interbohemia.cz.

  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva o zprostředkování od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy je možné po zaplacení odstupného uvedeného v bodě 6.6.10. V.O.P., jestliže zprostředkovatel neposkytl klientovi údaje podle §1820 odst. 1 písm. d) a f) občanského zákoníku, nebo pokud zprostředkovatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv klient o to výslovně nežádal.

  5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí zprostředkovatel poměrnou část peněžních prostředků přijatých od klienta po započtení odstupného, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o zprostředkování, stejným způsobem, jakým je zprostředkovatel od klienta přijal.

  5.6.      V případě prodlení klienta s úhradou zálohy ceny či zbylé části zálohy (doplatku) ceny objednaného krátkodobého ubytování je zprostředkovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy o zprostředkování odstoupit. V případě prodlení klienta s platbou některé části ceny pobytu či doplatku pobytu budou v určitých, zprostředkovatelem určených časových intervalech klientovy zaslány celkem 2 upomínky o neuhrazení. Pokud klient neuhradní předmětnou částku ani během 2. upomínky, bude rezervace (smlouva o zprostředkování) zrušena a veškeré klientem uhrazené zálohy propadají ve prospěch zprostředkovatele. 

  1. KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ

  6.1.      Zprostředkovatel na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování zprostředkuje uzavření smlouvy o krátkodobém ubytování podle objednávky mezi zájemcem a klientem. Zprostředkovatel přitom garantuje na podkladě dřívější smlouvy se zájemcem, že smlouva o krátkodobém ubytování bude odpovídat objednávce klienta.

  6.2.      Zprostředkovatel garantuje, že cena krátkodobého ubytování, jehož uzavření zprostředkuje zprostředkovatel svojí činností prostřednictvím webové stránky a webového rozhraní, bude zcela odpovídat cenovým podmínkám zveřejňovaným na webové stránce a ve webovém rozhraní v průběhu sjednávání. Pokud by po úhradě části či celé ceny krátkodobého ubytování klientem ve výjimečných případech došlo ke změně ceny, bude zpostředkovatel o tomto klienta informovat. Pokud by klient s novými cenovými podmínkami nesouhlasil, má právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování bez jakýchkoliv poplatků. Cena zveřejňovaná na webové stránce a ve webovém rozhraní a současně i tedy cena cena krátkodobého ubytování, jehož uzavření zprostředkuje zprostředkovatel svojí činností prostřednictvím webové stránky a webového rozhraní, přitom nezahrnuje:

  6.2.1 cestovní pojištění a pojištění pro případ storna;

  6.2.2 náklady na dopravu a parkování;

  6.2.3 místní poplatek obecnímu úřadu z ubytovací kapacity;

  6.2.4 poplatek za ubytování domácího zvířete;

  6.2.5 cenu spotřebované energie

  6.2.6 případné další poplatky splatné na místě, uvedené v prezentaci objektu v sekci "Poznámka"

  6.3.      Do okamžiku zaplacení první části zálohy ceny podle čl. 4.3.1 obchodních podmínek je zprostředkovatel oprávněn nabízet zprostředkování pro klientem objednané krátkodobé ubytování třetím osobám, okamžikem úhrady této zálohy se považuje objednané krátkodobé ubytování za rezervované pro klienta.

  6.4.      Zprostředkovatel zašle klientovi bez zbytečného odkladu po uhrazení zálohy ceny objednaného krátkodobého ubytování v celé její výši (tj. ve výši 100 % ceny objednaného krátkodobého ubytování) ubytovací poukaz (voucher) a bude jej informovat o podmínkách tohoto krátkodobého ubytování, včetně popisu cesty k objektu a kontaktů na zájemce. Jelikož je ubytovací poukaz (voucher) zasílán prostřednictvím elektronické pošty, je nutné, aby klient řádně kontroloval svou e-mailovou schránku včetně sekce pro tzv. spam a hromadné zprávy.

  6.5.      Voucher jakožto poukázka ve smyslu § 1939 občanského zákoníku opravňuje klienta k čerpání služby krátkodobého ubytování u zprostředkovatele za zprostředkovaných podmínek, tedy dle objednávky klienta.

  6.6.      Nebude-li zprostředkovatelem po uzavření smlouvy o zprostředkování sděleno jinak, platí následující pokyny pro krátkodobé ubytování:

  6.6.1.   Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 15. a 18. hodinou. Časový interval je nutno dodržet, jinak nelze garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky.

  6.6.2.   Při předání seznámí zájemce klienta s objektem a jeho inventářem a předá klíče od objektu. Zájemce má právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu v maximální výši 3 000 Kč (pokud v textu není uvedeno jinak). Pro skupiny více než 4 osob ve věkové kategorii od 18 do 28 let platí záloha ve výši Kč 2.000,- za každou osobu. Povlečení, ručníky a utěrky si klient přiveze vlastní, pokud není uvedeno jinak.

  6.6.3.   Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na voucheru a v žádném případě nesmí překročit maximální počet osob povolený pro dotyčný objekt. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude ubytován větší počet osob, má zájemce právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

  6.6.4.   V případě, že jsou povolena domácí zvířata, jedná se maximálně o jedno zvíře (např. pes). Ubytování druhého a dalšího zvířete je vždy na dotaz předem. Za každé domácí zvíře se platí na místě zájemci poplatek ve výši Kč 450,- / zvíře/ týden, pokud není uvedeno jinak. Požadavek na ubytování domácího zvířete je vždy nutno uvést na objednávku.

  6.6.5.   V některých objektech může být pouze jediný zdroj vody vlastní studna (někdy jen s užitkovou vodou) a zejména v teplých letních dnech je třeba vodou šetřit. Objekty jsou vybaveny dle vkusu a finančních možností jednotlivých zájemců. Schody do podkroví mohou být v některých objektech velmi příkré a podkroví často mívá zkosené stropy.

  6.6.6.   Provoz bazénů, které jsou k dispozici u některých objektů, je obvykle v červnu, červenci, srpnu a září. Pokud by došlo k abnormálním výkyvům počasí (vysoké teploty, déletrvající sucha), bere klient na vědomí, že může dočasně dojít k přerušení provozu bazénů.

  6.6.7.   Během užívání objektů je nutno dodržovat „domovní řád“ jednotlivých objektů, tak jak jej stanoví každý zájemce. Obecně platí pro všechny objekty následující zásady:

  –          nestěhovat nábytek ani jeho části v objektu či z objektu ven,

  –          při odchodu řádně zamykat objekt

  –          šetřit vodou a energiemi

  –          řádně pečovat o svěřený majetek

  –          dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin

  –          udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě

  6.6.8.   Objekt je nutno opustit v den ukončení pobytu do 10 hodin, a to řádně uklizený. Zájemce si překontroluje stav objektu a jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou kauci.

  6.6.9.   Smlouvu o krátkodobém ubytování je možno zrušit zaplacením odstupného, jehož výše činí:

  –          61 a více dnů před nástupem – 10 % z ceny krátkodobého ubytování,

  –          31 – 60 dnů před nástupem – 30 % z ceny krátkodobého ubytování,

  –          15 – 30 dnů před nástupem – 50 % z ceny krátkodobého ubytování,

  –          14 a méně dnů před nástupem – 100 % z ceny krátkodobého ubytování.

  6.6.10.                      V případě, že klient využije svého práva k odstoupení smlouvy zaplacením odstupného, sdělí tuto skutečnost písemně zprostředkovateli. Zprostředkovatel je oprávněn započíst svůj nárok na odstupné oproti nároku klienta na vrácení zaplacené ceny krátkodobého ubytování a klientovi tak vrátit zaplacenou zálohu poníženou o odstupné. V případě doručení žádosti o odstoupení od smlouvy o krátkodobém ubytování po 15. hodině se jako den doručení žádosti počítá první pracovní den následující po dni doručení. Některé objekty v nabídce zpostředkovatele mají vlastní stornopodmínky (odstupné), které jsou v předmětných případech vždy specifikovány v sekci "Poznámka" příslušného objektu. Takové stornopodmínky jsou nadřazené podmínkám o odstupném zpostředkovatele uvedeným v bodě 6.6.9. VOP. 

  6.6.11.                      Zprostředkovatel je oprávněn krátkodobé ubytování v zastoupení zájemce zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné ubytovaní zajistit. V takovém případě nabídne zprostředkovatel zákazníkovi v rámci svých možností adekvátní náhradní objekt. Jestliže není možné adekvátní náhradní objekt nabídnout nebo zákazník nabízenou náhradu odmítne, vrátí zákazníkovi již zaplacenou zálohu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

  6.6.12.                      Změna jména zákazníka, počtu přihlášených osob (není-li překročen maximální počet osob povolený pro daný objekt), dodatečný požadavek na ubytování psa či dětskou postýlku je bez poplatku. Změna objektu, nebo termínu pobytu je zpoplatněna částkou Kč 500,-. Tyto změny je ovšem možné provádět nejpozději do úplného zaplacení celkové ceny pobytu – tedy nejpozději do 56 kalendářních dnů před nástupem pobytu.

  6.7.      Klient užívá objekt krátkodobého ubytování a ubytovací prostor na vlastní nebezpečí. Zprostředkovatel neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za újmy (škody) způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod.

  6.8.      Klient je plně odpovědný za újmy (škody) na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou újmu (škodu) ohlásit a uhradit zájemci nejpozději v den odjezdu.

  1. POJIŠTĚNÍ

  7.1.      Zprostředkovatel má právo (nikoliv povinnost) dle své volby a na svůj výlučný náklad sjednat pojištění rizik spojených s krátkodobým ubytováním klienta, které je předmětem zprostředkování, a to pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu (škodu) na zdraví či na věci třetí osoby (včetně ubytovacího objektu a veškerého jeho vybavení), cestovní pojištění a pojištění pro případ storna (dále jen „pojištění“). Pojištění se sjednává jako zvláštní bezplatný bonus ke zprostředkovatelským službám.

  7.2.      Využije-li zprostředkovatel citovaného práva, hradí pojistné pojišťovně výlučně zprostředkovatel, klient tedy toto pojistné nehradí, ani tímto není vůči zprostředkovateli zavázán k jakékoliv peněžité úhradě.

  7.3.      V případě využití citovaného práva bude zprostředkovatel včas a srozumitelně informovat klienta o uzavřeném pojistném, když kromě pojistného (které klient nehradí) se plně aplikují následující ustanovení.

  7.4       Pokud je celková cena pobytu zakoupeného klientem nižší, než 8 000 Kč (cena bez eventuelní předem připočtené vratné kauce či jiných souvisejících poplatků), pak zprostředkovatel pojištění nesjednává. U pobytů s cenou nižší, než 8 000 Kč však může klient o pojištění požádat při objednání a při platbě 1. zálohy mu k celkové ceně pobytu bude pojištění v ceně 299 Kč přičteno.

  7.5.      Pojištění je sjednáváno u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. s tím, že zprostředkovatel seznámí klienta s vlastní pojistnou smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami.

  7.6.      Klient pro tento případ souhlasí s tím, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje v rámci pojišťovací a zajišťovací činnosti, a to po celou dobu trvání závazkového vztahu.

  7.7.      Pojištění bude sjednáno podle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Sjednané pojištění zahrnuje pojistné krytí do výše pojistných částek (na osobu) pro pobyty:

  A/ Pro osoby mající trvalý pobyt a zdravotní pojištění v ČR:

  1) na území ČR:

  – pojištění smrti následkem úrazu do 50.000 Kč

  – pojištění trvalých následků úrazu do 100.000 Kč

  – pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) na zdraví či na věci třetí osoby do 1.000.000 Kč

  – pojištění storna zájezdu – 80% ze stornovacích poplatků do 15.000 Kč

  2) na území SR:

  – pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 2.000.000 Kč

  – pojištění smrti následkem úrazu do 50.000 Kč

  – pojištění trvalých následků úrazu do 100.000 Kč

  – pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či na věci třetí osoby do 1.000.000 Kč

  – pojištění storna zájezdu – 80% ze stornovacích poplatků do 15.000 Kč

  3) mimo ČR a SR v rámci Evropy:

  – pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 2.000.000 Kč

  – pojištění smrti následkem úrazu do 150.000 Kč

  – pojištění trvalých následků úrazu do 300.000 Kč

  – pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či věci třetí osoby do 1.000.000 Kč

  – pojištění zavazadel do 10.000 Kč

  – pojištění storna zájezdu – 80% ze stornovacích poplatků do výše 10.000 Kč

  B/ Pro osoby mající trvalý pobyt a zdravotní pojištění mimo ČR:

  Sjednané pojištění zahrnuje pojistné krytí do výše pojistných částek (na osobu) pro pobyty na území ČR a SR:

  – pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 2.000.000 Kč

  – pojištění smrti následkem úrazu do 150.000 Kč

  – pojištění trvalých následků úrazu do 300.000 Kč

  – pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či na věci třetí osoby do 1.000.000 Kč

  – pojištění storna zájezdu – 80% ze stornovacích poplatků do 15.000 Kč

  – pro pobyty v SR je pojistné krytí doplněno pojištěním zavazadel ve výši 10 000 Kč (bez navýšení pojistného).

  7.8.      Územní platnost pojištění se vztahuje jen na pojistné události, které nastaly na území České republiky či Slovenska během termínů zprostředkovaného krátkodobého ubytování (ode dne příjezdu 00 hodin do dne odjezdu 24 hodin).

  7.9.      Každá pojistná událost musí být bez zbytečného odkladu nejprve notifikována zprostředkovateli formou řádně vyplněného formuláře „Formulář hlášení škody“ nebo „Formulář nahlášení storna“.

  7.10.      Plnění škodní události probíhá vždy v souladu s „pojistnými podmínkami“ pro cestovní pojištění pojišťovny UNIQA.

  7.11.  Zprostředkovatel je prostředníkem ve věci pojištění mezi zákazníkem a pojišťovnou UNIQA a nenese odpovědnost za (včasné) nahlášení škody ani za pojistné plnění.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  8.1.      Zprostředkovatel zcela odpovídá za řádné plnění smlouvy o zprostředkování, a to zejména za to, že zprostředkované krátkodobé ubytování odpovídá objednávce klienta, tedy klientem zadaným údajům v průběhu sjednávání smlouvy prostřednictvím webového rozhraní, jakož i údajům obsaženým na webové stránce pro konkrétní krátkodobé ubytování.

  8.2.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 2445 a násl. občanského zákoníku.

  8.3.      Práva z vadného plnění zprostředkovatele ze smlouvy o zprostředkování se uplatňují na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na obsah nabízených služeb, případně i v sídle zprostředkovatele. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy zprostředkovatel obdržel reklamaci.

  8.4.      Zprostředkovatel je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  8.5.      Za vady krátkodobého ubytování odpovídá výlučně zájemce (pronajímatel), jakožto osoba poskytující klientovi krátkodobé ubytování. Zájemce především odpovídá klientovi, že

  8.5.1 odevzdá klientovi včas (ve sjednaný termín) ubytovací prostor ve smyslu § 2328 občanského zákoníku,

  8.5.2 ubytovací prostor bude po celou dobu krátkodobého ubytování způsobilý pro řádné užívání klientem ve smyslu § 2328 občanského zákoníku, včetně splnění veškerých podmínek ubytovacích prostor, jak byly obsaženy na webové stránce a ve webovém rozhraní zprostředkovatele,

  8.5.3 zajistí klientovi po celou dobu krátkodobého ubytování nerušený výkon práv spojených s ubytováním ve smyslu § 2328 občanského zákoníku,

  8.5.4 poskytne klientovi služby spojené s ubytováním, jejichž poskytnutí vyplývá z obsahu webové stránky či webového rozhraní zprostředkovatele, a nebo domovního řádu zájemce ve smyslu § 2326 občanského zákoníku.

  8.6.      Práva z vadného plnění krátkodobého ubytování zájemcem se uplatňují u zájemce přímo v objektu, popřípadě na adrese jeho bydliště, místa podnikání, sídla či provozovny. Klient bude informován o konkrétní adrese k uplatnění reklamace v rámci voucheru.

  8.7.      Práva z vadného plnění krátkodobého ubytování zájemcem je dále možno podat prostřednictvím zprostředkovatele, který se zavazuje, že reklamaci obratem, nejpozději do 2 pracovních dnů odešle zájemci.

  8.8.      Za okamžik uplatnění reklamace se považuje vždy okamžik, kdy zájemce obdržel reklamaci.

  8.9.      Zájemce je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  8.10.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zprostředkovatele za vady zprostředkování a s odpovědností zájemce za vady krátkodobého ubytování může upravit reklamační řád zprostředkovatele či zájemce.

  8.11. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změny v dostupnosti služeb v blízkém okolí rekreačního objektu (specifikované v sekci "Poloha" popisu objektu, jmenovitě se jedná o obchody, restaurace a další obdobné podniky či služby v okolí), respektive právo na změny vzdáleností, dostupnosti a související, jelikož zprostředkovatel není schopen ovlivnit dostupnost služeb třetích stran v dlouhodobém horizontu. 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  9.1.      Zprostředkovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  9.2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy agency@interbohemia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klientovi zašle zprostředkovatel na elektronickou adresu klienta.

  9.3.      Zprostředkovatel je oprávněn k činnosti podle této smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  9.4.      Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1.  Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  10.2.  Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  10.3.  Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o zprostředkování, pro účely vystavení voucheru k čerpání služeb krátkodobého ubytování a pro účely čerpání samotného krátkodobého ubytování u zájemce. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu vztahu mezi zprostředkovatelem a klientem, tedy pro zprostředkování a následné čerpání krátkodobého ubytování.

  10.4.  Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu tohoto ustanovení není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o zprostředkování.

  10.5.  Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, a to zejména při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

  10.6.  Zpracováním osobních údajů klienta může zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zájemce nebudou osobní údaje zprostředkovatelem bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.

  10.7.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  10.8.  Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  10.9.  V případě, že by se klient domníval, že zprostředkovatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  10.9.1.                      požádat zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  10.9.2.                      požadovat, aby zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  10.10.                Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  11.1.  Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zprostředkovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatele na elektronickou adresu klienta.

  11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky zprostředkovatele ze smlouvy o zprostředkování plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, má klient možnost odmítnout, aby tzv. cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  1. DORUČOVÁNÍ

  12.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o zprostředkování musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu klienta. V případě použití elektronické pošty je písemná forma dodržena i tehdy, není-li zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

  12.2.  Zpráva je doručena:

  12.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

  12.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

  12.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

  12.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  1. OBCHODNÍ PODMÍNKY MEZI PODNIKATELI

  13.1.  Tento článek obsahuje speciální úpravu vzájemných práv a povinností zprostředkovatele a klienta v případech, kdy klient je podnikatelem. V takovém případě budou na vzájemný závazkový vztah aplikována krom zbylého obsahu obchodních podmínek ustanovení tohoto článku; Tam, kde by zvláštní ustanovení tohoto článku odporovala zbylé úpravě obchodních podmínek, se uplatní zvláštní úprava podle tohoto článku. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na klienty, jež jsou spotřebiteli.

  13.2.  Klient podnikatel nemá právo odstoupit podle zvláštní spotřebitelské úpravy, úprava čl. 5 obchodních podmínek se nepoužije.

  13.3.  Pro případ jakýchkoliv soudních sporů se sjednává výlučná jurisdikce českých soudů a místní příslušnost soudu v Českých Budějovicích.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  14.1.  Pokud vztah založený smlouvou o zprostředkování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  14.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o zprostředkování či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  14.3.  Klient souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za klientem na třetí osobu. Klient podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky zazprostředkovatelem na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele.

  14.4.  Smlouva o zprostředkování včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

  14.5.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o zprostředkování.

  14.6.  Kontaktní údaje zprostředkovatele: adresa pro doručování Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice, Česká republika, adresa elektronické pošty agency@interbohemia.cz,info@interbohemia.cz, telefon +420 387 965 531, +420 387 965 510.

   

  V Hluboké nad Vltavou dne 1. 1. 2021                                   Váš tým Agency InterBohemia s. r. o.

 2. V Hluboké nad Vltavou dne 1.1.2021 Váš tým Agency InterBohemia s. r. o

Kdo je InterBohemia

V oblasti pronájmů chat a chalup máme bohaté zkušenosti již více než 30 let! V roce 1990 jsme začínali jako holandská firma, která nabízela ubytování v ČR pro klienty převážně z Beneluxu, Německa a Velké Británie. V průběhu let proběhla transformace z holandské firmy na českou, kdy jsme se úspěšně rozvinuli ve středně velkou organizaci nabízející vysoce kvalitní produkt několika set rekreačních chat a chalup v ČR a na Slovensku a s webovými stránkami ve čtyřech jazykových mutacích. Kromě ČR máme klienty také z Německa, Holandska a dalších evropských států.

Kdo je InterBohemia